Forretningsbetingelser for Advokat Ole Wagner ApS

Hvis ikke andet er aftalt, er de nedenfor beskrevne forretningsbetingelser gældende for enhver opgaveløsning, som vi påtager os for vores kunder.

 

Inhabilitet – interessekonflikt

Ved opstarten af en ny opgave gennemgås en intern procedure, der vil afdække evt. problemstillinger i tilknytning til inhabilitet eller anden interessekonflikt.

 

Forsikring

Advokat Ole Wagner ApS har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark med en maksimal dækningssum på DKK 50.000.000.

 

Ansvar

Advokaterne hos Advokat Ole Wagner ApS er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

 

Fortrolighed

Alle oplysninger, som medarbejdere hos Advokat Ole Wagner ApS modtager fra vore kunder i forbindelse med vor assistance, er underlagt den for advokater gældende tavshedspligt, og vi behandler sådanne oplysninger med den største fortrolighed.

 

Hvidvaskning

Advokat Ole Wagner ApS er som advokatfirma omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Efter denne lov er vi forpligtede til at indhente identitetsoplysninger fra både nye og eksisterende kunder, der ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger.

For efterlevelse af reglerne vil kunder hos Advokat Ole Wagner ApS i forbindelse med oprettelse af en ny sag blive anmodet om at udlevere persondokumentation, typisk i form af kopi af pas eller kørekort samt sundhedskort.

Loven pålægger os at opbevare disse oplysninger i 5 år efter kundeforholdets ophør.

 

Honorar

Honoraret fastsættes under hensyntagen til en samlet vurdering af sagens karakter og resultat, sagens værdi og betydning for klienten, arbejdets karakter, tidsforbruget i forbindelse med sagen og det ansvar, der er forbundet med opgavens udførelse.

Normalt faktureres der efter endt opgaveløsning, men ved længerevarende sager faktureres periodevist.

 

Udlæg

Evt. udlæg for kunden vil løbende blive faktureret.

 

Klientmidler

Advokat Ole Wagner ApS har klientkonto i Danske Bank.

Klientmidler forvaltes i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler (klientkontovedtægten).

Lov om indskyder- og investorgarantiordning i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der gælder samme regler for de penge, klienter har i banken via vores klientbankkonto, som gælder for de penge, privatpersoner selv sætter i banken. Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste penge ud over 100.000 euro, som indskyderne har stående i banken.

Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse.

Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder, at klienter potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 euro. Hvis klienter både har penge på egne konti og på advokatfirmaets klientbankkonto i samme bank, kan der max. blive dækket i alt 100.000 euro via garantiordningen.
Klientkontomidler indsættes og forrentes iht. nærmere aftale.

 

Forbrugerklager

Hvis du er uenig i advokatens salær eller behandling af din sag, har du som forbruger mulighed for at klage til Advokatnævnet.

Advokatnævnets kontaktoplysninger er:

Adresse: Kronprinsessegade 28, 1306 København K.
Telefon: 33 96 97 98.
E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
Se: www.advokatsamfundet.dk/advokatnævnet.aspx